Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Veelgestelde vragen

Algemeen

Berekent EURO-INDEX administratie- of verzendkosten?
 • Voor bestellingen onder € 150,- (excl. BTW) wordt € 17,50 (excl. BTW) verzend- en administratiekosten in rekening gebracht
 • Wanneer u de bestelling komt afhalen aan onze servicebalie wordt bij berstellingen onder € 150,- (excl. BTW) € 9,00 administratiekosten (Excl. BTW) in rekening gebracht.
 • Voor bestellingen boven € 150,- (excl. BTW) worden geen additionele kosten in rekening gebracht.
Ik heb een klacht. Hoe communiceer ik deze aan EURO-INDEX?

U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 02 - 757 92 44.

Als u uw klacht liever schriftelijk aan ons meedeelt, kunt u gebruik maken van het Contact formulier.

Kan ik een pakket laten ophalen?

U kunt tegen een kleine vergoeding een pakket laten ophalen.

Hier vindt u meer informatie over onze ophaalservice.

Drukmeting

Hoe komt het dat ik vreemde meetwaarden krijg bij een drukmeting?

Misschien is het instrument niet goed op nul gesteld. Voer een nulstelling uit en doe de meting opnieuw.

Mijn drukmeter geeft onstabiele meetwaarden, hoe komt dit?

Als een drukadapter op uw drukmeter is gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat de kraan opengedraaid is als u de meter opbergt. Als dit niet gebeurd, kan de meter onstabiel worden.

Waarom kan ik mijn drukmeter niet goed op nul stellen?

Zorg ervoor dat de kraan van de gemonteerde drukadapter open staat als u uw drukmeter op nul wilt stellen.

Waarom past de drukadapter niet goed op de aansluitnippel van mijn drukmeter?

De aansluitnippel moet voorzien zijn van twee O-ringen en schroefdraad aan de onderzijde (nieuwste type). Zorg er ook steeds voor dat de inbusbout in de drukadapter vrijwel volledig naar buiten is gedraaid voordat u de adapter monteert.

Wat betekent het als het display van mijn drukmeter ---- aangeeft?

De bereikinstelling staat wellicht niet goed ingesteld. Controleer dit en zet deze functie bij voorkeur op AUTO.

Wat moet ik doen als de meter niet inschakelt?

Controleer de batterij en vervang deze indien nodig.

Elektrotechnische meetinstrumenten

Hoe komt het dat tijdens het inschakelen van de Fluke 80- of 170-serie de segmenten van het display oplichten en uitgaan (flitsen)?

Als tijdens het inschakelen van de Fluke 80- of 170-serie de segmenten van het display oplichten en uitgaan, is de batterij leeg.

Waarom gaat mijn Fluke, Elektro Lijn of Beha Amprobe multimeter spontaan piepen?

Als het meetinstrument spontaan begint te piepen is het mogelijk dat uw aansluitingen foutief zijn aangesloten of aansluitbussen defect zijn.

Wat is een continuïteitstest?

Met een continuïteitstest wordt het meten van de weerstand van de beschermingsleiding bedoeld. Hiervoor is een spanning van minimaal 4 V en maximaal 24 V nodig en een stroom van minimaal 200 mA. Het resultaat van deze meting dient te worden beoordeeld op basis van de lengte van de leiding, de aderdoorsnede van de leiding en eventuele overgangsweerstanden. Als richtlijn kunt u er vanuit gaan dat een waarde groter dan 1 Ohm niet wenselijk is.

Een goede installatietester of isolatieweerstandmeter is in staat een continuïteitstest uit te voeren.

Wat is een TDR (Time Domain Reflectometer)?

Dit is een instrument waarmee de afstand tot een kabelfout of -eind kan worden vastgesteld.

Een TDR meet de tijd die een pulse nodig heeft om een kabel af te leggen, een impedantieverandering tegen te komen en terug te reflecteren. Door de snelheid van de pulse te kennen, zet de TDR deze tijd om in afstand. Vervolgens kunt u de exacte locatie van het probleem nauwkeurig aanwijzen. Door gebruik te maken van een TDR kunt u de afstand van de tester naar het eind van de kabel (tot 5.000 meter) meten, samen met de afstand tot elke afwijking binnen het circuit.

TDR staat ook wel bekend als pulsechometer.

Wat is True RMS (of TRMS)?

True RMS is de echte effectieve waarde van een stroom- of spanningsmeting bij een AC-signaal.

De afkorting RMS staat voor Root Mean Square. Dit betekent de vierkantswortel. Veel meetinstrumenten maken gebruik van het gemiddelde waarde principe, waarbij er van uit wordt gegaan dat een AC-signaal een zuivere sinusvorm heeft. Als de golfvorm een afwijkende vorm heeft, dan ontstaat een afwijking in de meetwaarden.

True RMS (of TRMS) betekent dat de werkelijke (effectieve) waarde wordt gemeten, waarbij rekening wordt gehouden met afwijkende golfvormen. Deze meetmethode levert dus waarden met een hogere betrouwbaarheid.

Gas- en lekdetectie

Is het bumptesten van gasdetectoren noodzakelijk?

Bumptesten worden voor ieder gebruik van gasdetectieapparatuur uitgevoerd en geven zekerheid over de juiste werking ervan. Uitgebreide uitleg over bumptesten vindt u via onderstaande link:

Bumptesten

Wat is de levensduur van een elektrochemische O2 sensor?

Een elektrochemische O2 sensor (afhankelijk van de toegepaste soort) heeft een levensduur van circa 2 jaar.

Wat is een ppm?

De eenheid ppm staat voor "part per million", wat 1 miljoenste betekent.

Ter vergelijk: 1% is 1 honderdste en is daarmee gelijk aan 10.000 ppm.

Kalibratiecertificaten

Hoe lang moet een certificaat bewaard worden?

EURO-INDEX adviseert haar klanten certificaten minimaal 5 jaar te bewaren. Als een certificaat door omstandigheden niet meer in het bezit is van de klant, kan het worden opgevraagd bij EURO-INDEX.

Waarom krijg ik bij mijn meetinstrument twee kalibratiecertificaten?

Wanneer uw meetinstrument gerepareerd of gejusteerd dient te worden, ontvangt u altijd een voorkalibratiecertificaat en een nakalibratiecertificaat. Deze certificaten geven u een duidelijk overzicht van de status van het meetinstrument van zowel voor als na de reparatie of justatie. Aan de hand van het voorkalibratiecertificaat kunt u ook beoordelen hoe nauwkeurig uw meetinstrument de afgelopen periode heeft gemeten.

Rookgasanalysers

Hoe komt het dat het instrument geen correcte CO-meting weergeeft?

Het is verstandig om het instrument na een rookgasmeting even te spoelen met schone lucht. Wanneer het instrument na gebruik direct wordt uitgezet, zal het bij het eerstvolgende gebruik genuld worden met lucht uit de monsternameslang waar nog CO in aanwezig kan zijn (kalibreren van het toestel). Op het scherm kan een melding verschijnen m.b.t. de CO-sensor. Door het instrument geruime tijd te laten spoelen, zal na opnieuw opstarten en kalibreren met schone lucht het probleem verholpen zijn.

Hoe komt het dat het instrument geen correcte CO2-meting weergeeft?
 • CO2 wordt berekend uit O2. Indien de O2-meting uit de rookgassen een waarde boven 18 Vol.% aangeeft, gelden de formules niet en worden er streepjes op het display getoond. Wanneer u deze melding krijgt is het mogelijk dat de rookgassonde lek
  of verstopt is. Controleer de reservoirs en beide filters van de condensafscheider en ook de monsternameslang. Het is belangrijk om tijdig de condensafscheider te legen en de filters te vervangen!  
 • Als de O2-meting correct wordt uitgevoerd maar het probleem zich blijft voordoen, is het mogelijk dat de brandstofsoort verkeerd is ingesteld. Deze dient u correct in te voeren voordat u een meting uitvoert.  
 • Als tijdens een O2-meting streepjes worden weergegeven op het display, kan de O2-sensor defect zijn. Het is ook mogelijk dat de contacten niet naar behoren werken. U dient de meter op te sturen voor onderhoud.
Hoe komt het dat het instrument geen correcte O2-meting weergeeft?

Als tijdens een O2-meting streepjes worden weergegeven op het display, kan de O2-sensor defect zijn. Het is ook mogelijk dat de contacten niet naar behoren werken. U dient de meter op te sturen voor onderhoud.

Hoe komt het dat het instrument waarden weergeeft die niet overeenkomen met wat men verwacht?
 • Wellicht is de rookgassonde lek of verstopt. Controleer de reservoirs en beide filters van de condensafscheider en ook de monsternameslang. De condensafscheider kan verstopt raken door condenswater. Het is belangrijk om tijdig de condensafscheider te legen en de filters te vervangen!  
 • Als de pomp niet goed functioneert (de pomp geeft een ander geluid dan gebruikelijk) kan dit invloed hebben op de meetresultaten. U dient de meter dan op te sturen voor onderhoud.
Waar moet ik op letten bij het aansluiten van de rookgassonde op het rookgasanalysetoestel?

Zowel het rookgasanalysetoestel als de rookgassonde zijn voorzien van kleurgemarkeerde aansluitingen. Het is belangrijk om de slang met gele aansluiting (aanzuigslang rookgassen) aan te sluiten op de nippel met gele ringen, en de slang met blauwe aansluiting (meting druk/trek) op de nippel met blauwe ringen. 

Als u de slangen omkeert, meet het toestel maar worden de rookgassen niet gefilterd. Dit kan leiden tot beschadigingen aan het toestel door roet en condenswater.

Waarom geeft het meetinstrument een “CAL DUE” melding weer?

Als het meetinstrument een ‘CAL DUE’ melding weergeeft, betekent dit dat het meetinstrument een herkalibratie nodig heeft.

Waarom moet ik het waterreservoir van de condensafscheider na elke meting ledigen?

Het waterreservoir in de condensafscheider van de rookgassonde vangt condensvocht op uit de rookgassen voordat het de rookgasanalyser bereikt. Het ledigen van het reservoir na elke meting is noodzakelijk om te voorkomen dat een te hoog waterniveau de goede werking van de condensafscheider verhindert en vocht het toestel bereikt, wat schade aan de technologie en sensoren kan veroorzaken.

Waarom moet ik regelmatig de filters van de rookgassonde controleren en vervangen?

De condensafscheider in de rookgassonde bevat twee filters: een stoffilter en een PTFE-filter. Deze filters zijn essentieel omdat ze fijne stof- en roetdeeltjes tegenhouden en dienen als extra beveiliging tegen vocht. Regelmatige controle en vervanging zijn nodig om te voorkomen dat stofdeeltjes en vocht de technologie en sensoren van de rookgasanalyser beschadigen.

Waarom worden CO waarden omgerekend naar COref waarden?

Wanneer je een meting uitvoert met de rookgasanalyser wordt er steeds de actuele concentratie gemeten, dewelke afhankelijk is van het systeem. Om de waarden te kunnen vergelijken met opgelegde normen rekent de rookgasanalyser dit om naar een uniforme zuurstofwaarde (0% Ovoor huishoudelijke installaties). Concreet, de actuele CO wordt gemeten en wordt door het toestel omgerekend naar CO ref. De COref. waarde moet ingevuld worden in het verbrandingsattest.

Meer info: Bijlage II 'Eenheden, conversies en berekeningsformules' van het 'Besluit onderhoud en nazicht van stooktoestellen voor verwarming gebouwen of aanmaak warm verbruikswater'.

"De emissiegrenswaarde voor het CO-gehalte in de rookgassen (zie artikel 4) is bepaald in massa per kilowatt-uur (mg/kWh) uitgaande van een zuurstofgehalte in de rookgassen van 0 volumepercent. Om het gemeten CO-gehalte in de rookgassen te kunnen vergelijken met de emissiegrenswaarde moet het eerst van het gemeten zuurstofpercentage in de rookgassen teruggebracht worden naar het referentiezuurstofpercentage van 0 %, en dan geconverteerd worden naar de eenheid mg/kWh."

 

Wat betekenen streepjes in het display van mijn serviceanalyser?

Een rookgasanalyser of serviceanalyser bevat meestal een zuurstofsensor en een koolmonoxidesensor. De meetwaarden van deze sensoren worden op het display weergegeven. 

Indien in plaats van een meetwaarde streepjes worden weergegeven dan betekent dit het volgende:

 • Bij de koolmonoxidesensor betekenen streepjes meestal dat de sensor blootgesteld is aan een bijzonder hoge concentratie CO en daardoor verzadigd is. Dit is op te lossen door het instrument gedurende 20 minuten te spoelen met schone lucht (zonder rookgasprobe). Hierna schakelt u het toestel uit en weer aan.
 • Bij de zuurstofsensor betekenen streepjes over het algemeen dat de sensor niet goed meer functioneert. Een zuurstofsensor gaat (afhankelijk van de toegepaste soort) circa 2 jaar mee. Daarna dient de sensor te worden vervangen door een nieuw exemplaar. Als u een serviceanalyser kocht in combinatie met de KWS® onderhouds- en kalibratieformule wordt de sensor tijdig vervangen.
Wat is de levensduur van een elektrochemische O2 sensor?

Een elektrochemische O2 sensor (afhankelijk van de toegepaste soort) heeft een levensduur van circa 2 jaar.

Wat moet ik doen als mijn rookgasanalyser de melding 'acclimatiseren' weergeeft bij het opstarten?

Als het toestel de melding 'acclimatiseren' weergeeft, betekent dit dat het te koud is om een correcte meting uit te voeren. Laat het toestel omgevingslucht van minstens 12°C aanzuigen (pomp aan) totdat de melding 'herstarten' verschijnt. Schakel vervolgens het toestel uit en terug aan.

De acclimatisatiefunctie voorkomt het condenseren van rookgasdampen als ze bij het koude toestel aankomen. Condens kan het toestel beschadigen.

De rookgasanalyser is temperatuurgevoelig. Laat het toestel dus niet in uw wagen liggen bij vriestemperaturen of hete dagen en voorkom ook andere blootstellingen aan extreme temperaturen. Bewaar het toestel altijd onder normale temperaturen

Service

Wat is kalibreren?

Kalibreren is het vaststellen van de afwijking van een meettoestel ten opzichte van een herleidbare internationale standaard. Als bijvoorbeeld uw horloge wordt gekalibreerd, dan wordt de aangegeven tijd vergeleken met een atoomklok. Vervolgens wordt vastgesteld dat uw horloge 14 seconden achter loopt. Deze afwijking wordt genoteerd op een kalibratiecertificaat.

Het gelijkzetten van uw horloge (feitelijk het binnen de specificaties brengen van het meettoestel) noemt men justeren. Na het justeren moet het meettoestel opnieuw gekalibreerd worden. In het geval van uw horloge wordt bijvoorbeeld vastgesteld dat het na justage 0,4 seconden voor loopt.

Een kalibratiecertificaat geeft u de mogelijkheid de nauwkeurigheid van uw meetinstrumenten aantoonbaar te maken in het geval u aansprakelijk wordt gesteld.

Klik hier voor meer informatie

Wat is KWS?

EURO-INDEX biedt u een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met de naam KWS® (KwaliteitsWaarborgService). Met KWS® wordt uw meetinstrument periodiek onderhouden en gekalibreerd, waarmee het toestel altijd in topconditie is en u de nauwkeurigheid van uw metingen kunt aantonen.

KWS® omvat:

 • Controle op functionaliteit van het instrument en de bijbehorende accessoires
 • Reparatie en preventief onderhoud met 10% korting op onderdelen
 • Kalibratie bij binnenkomst vóór aanvang onderhoud (voorkalibratie)
 • Indien nodig justage en (na)kalibratie
 • Geen arbeidsloon bij de KWS® behandeling
 • Een vaste KWS-prijs gedurende de levensduur van het instrument (mits de KWS® behandeling volgens herkalibratieadvies* periodiek wordt uitgevoerd door EURO-INDEX)
 • Gratis oproep voor herkalibratie
 • 5 jaar historie van alle service- en kalibratiedocumenten
 • Digitale webportal (mijnkws)
 • Registratie van serienummers en identificatiegegevens
 • Franco en verzekerde retourlevering

Klik hier voor meer informatie

Wat is OmniumKWS?

OmniumKWS is de onderhoud en kalibratie formule voor de BLAUWE LIJN rookgasanalysers Eurolyzer S1 en BLAUWE LIJN rookgasanalysers Eurolyzer STx.

Bij aankoop van een BLAUWE LIJN Eurolyzer STx rookgasanalyser mét OmniumKWS heeft uw toestel 7 jaar garantie tegen een vaste prijs die u om de 2 jaar betaalt voor onderhoud, reparatie en kalibratie. Als er tussen twee kalibraties een herstelling aan het toestel is, wordt het kosteloos gerepareerd*. Ook sensoren, batterij, filters en andere verbruiksonderdelen worden gratis vervangen. De behandeling van uw meetinstrument gebeurt door gespecialiseerde technici in het ISO 9001 gecertificeerde laboratorium van EURO-INDEX. Na behandeling ontvangt u een geldig kalibratiecertificaat.

Wat is inbegrepen bij OmniumKWS?

 • 7 jaar garantie op het toestel én de verbruiksonderdelen!
 • Een vaste prijs om de 2 jaar (mits het advies van herkalibratie* wordt gerespecteerd)
 • Tweejaarlijks onderhoud met:
  - Controle op functionaliteit van het instrument en de bijbehorende accessoires
  - Reparatie en preventief onderhoud met 10% korting op onderdelen die niet onder garantie vallen
  - Wettelijke kalibratie en indien nodig justage
  - Geen arbeidsloon bij de Omnium behandeling
  - Gratis oproep voor herkalibratie
  - 7 jaar historie van alle service- en kalibratiedocumenten
  - Digitale webportal (mijnkws.be)
  - Registratie van serienummers en identificatiegegevens
  - Gratis retourlevering

Klik hier voor meer informatie

Verbrandingsattesten

Hoe stel ik een digitaal attest op met de meetgegevens van BLAUWE LIJN rookgasanalyser?

Voor het genereren van digitale verbrandingsattesten volgens de vereisten van de verschillende gewesten, kunt u gebruikmaken van rapportagesoftware van derden. De BLAUWE LIJN rookgasanalysers zijn uitgerust met een QR-code generator. Via deze unieke codes worden de gemeten waarden stabiel en zonder internet- of Bluetooth verbinding overgebracht naar een softwarepakket naar keuze. Softwarehuizen waaronder ClimapulseTradecom/Instacert en Plenion beschikken over automatische koppeling met VEKA (Vlaanderen) en Leefmilieu Brussel voor een correcte aanmelding.

Waarom moet ik op het verbrandingsattest de COref waarden noteren in plaats van de CO waarden?

Wanneer je een meting uitvoert met de rookgasanalyser wordt er steeds de actuele concentratie gemeten, dewelke afhankelijk is van het systeem. Om de waarden te kunnen vergelijken met opgelegde normen rekent de rookgasanalyser dit om naar een uniforme zuurstofwaarde (0% O2 voor huishoudelijke installaties). Concreet, de actuele CO wordt gemeten en wordt door het toestel omgerekend naar CO ref. Daarom COref. waarde moet ingevuld worden in het verbrandingsattest.

Meer info: Bijlage II 'Eenheden, conversies en berekeningsformules' van het 'Besluit onderhoud en nazicht van stooktoestellen voor verwarming gebouwen of aanmaak warm verbruikswater'.

"De emissiegrenswaarde voor het CO-gehalte in de rookgassen (zie artikel 4) is bepaald in massa per kilowatt-uur (mg/kWh) uitgaande van een zuurstofgehalte in de rookgassen van 0 volumepercent. Om het gemeten CO-gehalte in de rookgassen te kunnen vergelijken met de emissiegrenswaarde moet het eerst van het gemeten zuurstofpercentage in de rookgassen teruggebracht worden naar het referentiezuurstofpercentage van 0 %, en dan geconverteerd worden naar de eenheid mg/kWh."

 

Wat zijn de vereisten voor digitale verbrandingsattesten in België?

In elk gewest zijn er verschillende verplichtingen van toepassing.

Vlaams gewest: Verplichte online registratie van installatie en onderhoud van CV-ketels via de VEKA-webapplicatie. Hierop hoeft geen verbrandingsattest geüpload worden, maar enkel de kenmerken van het toestel, plaats en datum van uitvoering, beoordeling werking. Volg de handleiding van VEKA voor het manueel doorgeven van de melding.

Brussels gewest: Verbrandings- en opleveringsattesten dienen digitaal ingevoerd te worden via de online invulsoftware van Leefmilieu Brussel. Deze software genereert zelf een verbrandingsattest op basis van de meetgegevens van uw Eurolyzer. Deze meetgegevens kan u invoeren via de QR-code lezer op het web portaal. Bekijk hier alle tutorials van de invulsoftware.

Waals gewest: In Wallonië is er momenteel geen verplichting om attesten door te sturen naar het gewest.